Menu

Advocaat echtscheiding

Scheiden is niet alleen emotioneel zwaar, maar is ook op juridisch, financieel en fiscaal vlak complex. Het is dan ook raadzaam om advies in te winnen bij een advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen

Contacteer ons voor een afspraak

Mogelijke procedures bij een echtscheiding

De wet voorziet twee vormen van echtscheiding:

-    een procedure echtscheiding met onderlinge toestemming, of
-    een procedure van echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk

Echtscheiding door onderlinge toestemming

Bij een echtscheiding door onderlinge toestemming dienen de echtgenoten voorafgaand aan het instellen van de procedure een overeenkomst op te stellen waarin zij onder meer regelingen treffen over de kinderen, de verdeling van de goederen, onderhoudsgelden aan één van de echtgenoten verschuldigd… In dit geval is het belangrijk dat de echtgenoten samen beslissen.

Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk

Bij een procedure van echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk zal de rechtbank de echtscheiding uitspreken indien aan de wettelijke voorwaarden voldaan is.

Het huwelijk is onherstelbaar ontwricht als u een bewijs kan voorleggen dat het onmogelijk is verder samen te leven. Op basis van het bewijsmateriaal, zijnde brieven, e-mails, foto's, getuigen, zal de rechter een uitspraak doen over de echtscheiding. Het huwelijk is ook onherstelbaar ontwricht als de gehuwden voor een bepaalde periode feitelijk gescheiden leefden en dit ook effectief kunnen aantonen.

De rechtbank beslist in dit geval over de betwistingen in verband met een verblijfs- en financiële regeling voor de kinderen, eventuele onderhoudsgelden te betalen door één van de echtgenoten aan de andere echtgenoot, het voorlopig gebruik van de gezinswoning en dergelijke meer.

Nadat de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk is overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand zal de notaris – die in het echtscheidingsvonnis werd aangesteld – overgaan tot de werkzaamheden van vereffening en verdeling van de goederen en schulden.

Waarom beroep doen op een advocaat echtscheiding?

Een advocaat die zicht ontfermt en u bijstand verleent tijdens een echtscheiding, is een advocaat gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht. Door zijn of haar vakkundige kennis op deze vlakken, kan de advocaat u precies en correct advies verlenen voor uw echtscheiding, inzake de verdeling van gezamenlijke eigendommen, ouderlijke gezag, het omgangsrecht en de onderhoudsbijdrage.

Hoe werkt een advocaat, gespecialiseerd in echtscheidingen?

Bij advocatenkantoor Van den Berghen (Mechelen) vraagt de advocaat tijdens een eerste gesprek uitgebreide informatie aan de cliënt. Op basis van de verkregen informatie wordt de cliënt uitgenodigd om de relevante documenten te bezorgen voor de echtscheiding.

Er volgt vervolgens een nieuwe bespreking naar aanleiding waarvan advies wordt verleend over de te volgen werkwijze en een kosten/batenanalyse wordt gemaakt.

In de contacten met de advocaat echtscheiding van de andere partij wordt er – in de mate van het mogelijke – naar gestreefd om akkoorden af te sluiten, hetgeen een kostenbesparend effect heeft.

U weet niet of u zich wil laten bijstaan door een advocaat echtscheiding?

Indien de cliënt nog niet beslist heeft of hij zich wenst te laten bijstaan door een raadsman kan een afspraak worden gemaakt louter met het oog op verstrekken van inlichtingen met betrekking tot de rechten en plichten van de cliënt en met betrekking tot de procedurele mogelijkheden.

Op zoek naar een advocaat in familierecht en familiaal vermogensrecht voor uw echtscheiding?

Advocatenkantoor Van den Berghen in Mechelen staat u op deskundige wijze bij in de regio Mechelen, Antwerpen, Leuven en Brussel. Onze advocaten verlenen u advies, bijstand en opvolging. Wij zorgen ervoor dat uw echtscheiding correct wordt afgehandeld.

Om een afspraak te maken kan u telefonisch contact opnemen: tel. 015/21 69 36.