Menu

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Toepassingsgebied

De BV Advocatenkantoor Van den Berghen (KBO 0444.419.455 ; BTW nr. BE0444.419.455) , hierna genaamd ‘Advocatenkantoor Van den Berghen’, is een samenwerkingsverband van advocaten, opgericht naar Belgisch recht.

Advocatenkantoor Van den Berghen stelt zich tot doel de uitoefening van de advocatuur in de meest ruime zin; haar vennoten en advocaten maken deel uit van de Orde van advocaten van de provincie Antwerpen.

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door Advocatenkantoor Van den Berghen, haar vennoten, medewerkers en personeel.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen enkel schriftelijk worden gemaakt; eventuele aankoopvoorwaarden van de cliënt zijn ondergeschikt aan huidige algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Totstandkoming van het mandaat

Advocatenkantoor Van den Berghen is slechts gehouden haar mandaat te vervullen op voorwaarde dat de opdracht door haar aanvaard werd, of door de cliënt bevestigd werd.

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, zal het mandaat van Advocatenkantoor Van den Berghen alleszins slechts aanvatten vanaf op het ogenblik dat de door haar uitgereikte provisiefactuur volledig is voldaan.

Artikel 3 - Informatie van de cliënt

De cliënt verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, gestaafd met de nodige documenten, aan Advocatenkantoor Van den Berghen te verstrekken.

De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Advocatenkantoor Van den Berghen verstrekte informatie.

Artikel 4 – Erelonen en kosten

4.1.

Het ereloon wordt berekend conform de voor elk dossier met de cliënt gemaakte afspraken.

Indien het ereloon aan uurtarief wordt berekend behoudt Advocatenkantoor Van den Berghen zich het recht voor vanaf het tweede jaar van de samenwerking jaarlijks per 1 januari het gehanteerde tarief in de loop van de behandeling van het dossier aan te passen, dit na voorafgaande kennisgeving aan de cliënt.

4.2.

De administratieve kosten en de specifieke kosten en uitgaven, zoals (onder meer doch niet limitatief) kosten voor vertaling, notariskosten, erelonen en kosten van gerechtsdeurwaarders, reiskosten en andere voorschotten, worden afzonderlijk aangerekend.

4.3.

Bij aanvang van de opdracht en tijdens de behandeling van een dossier kunnen provisies in rekening worden gebracht; in de eindstaat van ereloon en onkosten worden deze provisies in mindering gebracht.

Door Advocatenkantoor Van den Berghen voor rekening van de cliënt ontvangen derdengelden kunnen, mits naleving van de toepasselijke deontologische bepalingen, worden aangewend ter betaling van openstaande facturen en/of nog te factureren geleverde prestaties en kosten.

4.4.

Provisienota’s en ereloonstaten zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum.

Bij gebrek aan tijdige betaling zijn tot op de datum van volledige betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten verschuldigd aan 10% op jaarbasis.

In dergelijk geval is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling voor administratie en buitengerechtelijke inningskosten een forfaitaire vergoeding verschuldigd t.b.v. 10 % van de hoofdsom, met een minimum van 150,00 EUR.

4.5.

Ingevolge de afschaffing per 01.01.2014 van de BTW- vrijstelling voor advocaten worden de staten van ereloon en onkosten, behoudens wettelijke uitzonderingen, verhoogd met 21%.

4.6.

Bij wanbetaling kan Advocatenkantoor Van den Berghen na voorafgaande aangetekende ingebrekestelling, naar zijn keuze, de samenwerking beëindigen of de dienstverlening opschorten totdat volledige betaling van openstaande facturen heeft plaatsgehad.

Artikel 5  – Opzegging samenwerking

Zowel de cliënt als Advocatenkantoor Van den Berghen kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit evenwel afdoet aan het feit dat de reeds verrichte diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

De advocaten van Advocatenkantoor Van den Berghen kunnen nooit persoonlijk aansprakelijk worden gesteld in verband met enige beroeps- of andere fout.

De beroepsaansprakelijkheid van Advocatenkantoor Van den Berghen is (via de Orde van Vlaamse Balies) verzekerd voor een bedrag van 3.750.000 € per schadegeval en dit in eerste rang bij Amlin Europe NV, met maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland - Handelsregister nr. 33055009, en met vestiging Koning Albert II-laan 9 te 1210 Brussel (RPR 0416.056.358 - Onderneming toegelaten onder het code nr. 0745) en in tweede rang bij AG Insurance NV, E. Jacqmainlaan 53 1000 Brussel (RPR 0404.494.849 - Onderneming toegelaten onder codenummer 0079).

Indien de cliënt van mening is dat voor de behandeling van zijn specifiek dossier een ruimere dekking noodzakelijk is (mits het betalen van een bijkomende premie door de cliënt), dient hij dit  te melden vooraleer het dossier door Advocatenkantoor Van den Berghen in behandeling wordt genomen.

Bij gebreke aan tijdige mededeling wordt aangenomen dat de cliënt de hogervermelde gewone aansprakelijkheidsverzekering toereikend vindt en dat hij aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ingevolge een eventuele beroepsfout (die kan voortvloeien uit een doen of een nalaten van de advocaat) wordt beperkt tot het bedrag waarvoor Advocatenkantoor Van den Berghen is verzekerd.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat in hoofdsom, kosten en intresten beperkt tot het bedrag van de door Advocatenkantoor Van den Berghen op dat moment in betreffend dossier ontvangen sommen voor erelonen en onkosten.

Artikel 7 – Beroep op derden

7.1.

De cliënt gaat, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, akkoord dat Advocatenkantoor Van den Berghen, voor (specifieke aspecten van) haar opdracht een beroep kan doen op andere advocaten.

7.2.

Indien bij de behandeling van het dossier beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder, notaris of andere derde, laat de cliënt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, de keuze daarvan aan Advocatenkantoor Van den Berghen.

De cliënt vereffent steeds zelf de ereloonstaten van deze personen; Advocatenkantoor Van den Berghen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van deze kosten.

7.3.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord, zijn Advocatenkantoor Van den Berghen of haar medewerkers nooit aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden waarop zij een beroep doen.

Artikel 8 – Elektronische communicatie

Alle elektronische communicatie uitgaande van Advocatenkantoor Van den Berghen is louter indicatief en kan nooit de aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Van den Berghen in het gedrang brengen, met uitzondering van bijlagen in Pdf-formaat door of namens een vennoot ondertekend.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht (inbegrepen de deontologische regelgeving geldend voor de uitoefening van het beroep van advocaat) is van toepassing.

Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen, bevoegd; Advocatenkantoor Van den Berghen behoudt zich evenwel het recht voor gedingen in te leiden voor de rechtbank welke bevoegd zou zijn zonder toepassing van dit bevoegdheidsbeding.