Menu

Privacyverklaring BVBA Advocatenkantoor Van den Berghen -  cliënten

1. Algemeen

BV Advocatenkantoor Van den Berghen (KBO 0444.419.455 ; BTW nr. BE0444.419.455), met vennootschapszetel te 2800 Mechelen, Frederik de Merodestraat 94 -96 (hierna genaamd ‘Advocatenkantoor Van den Berghen’), is een samenwerkingsverband van advocaten, opgericht naar Belgisch recht.

Advocatenkantoor Van den Berghen stelt zich tot doel de uitoefening van de advocatuur in de meest ruime zin; haar vennoten en advocaten maken deel uit van de Orde van advocaten Provincie Antwerpen.

In het kader van de uitoefening van voornoemd doel verwerkt Advocatenkantoor Van den Berghen persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gelieve deze Privacyverklaring dan ook aandachtig te lezen. Er wordt in uitgelegd waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze beschermen en voor hoelang wij deze bewaren. Wij houden uw gegevens zo veilig als redelijkerwijze mogelijk en beschermen deze tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang en wij behandelen uw persoonsgegevens mits strikte naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (‘AVG’).

Indien u na het lezen van de Privacyverklaring nog bijkomende vragen heeft kan u ons steeds bereiken op het nummer 015 21 69 36 of via email op het adres info@vandenberghen.be

Verantwoordelijke binnen ons kantoor is mr. Karolien Van den Berghen.

2. Over welke persoonsgegevens gaat het:

Advocatenkantoor Van den Berghen verwerkt persoonsgegevens omwille van haar wettelijke omschreven bevoegdheden en verplichtingen, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons (hebt) verstrekt.

De persoonsgegevens die gebeurlijk door ons worden verzameld zijn:

 • Naam;
 • Geboortedatum en -plaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Bankrekeningnummer, en
 • Andere persoonsgegevens die u actief aan advocatenkantoor Van den Berghen heeft verstrekt in het kader van een dossier (bv. financiële gegevens, inlichtingen betreffende ongevallen, gegevens m.b.t. uw beroep,…)

Advocatenkantoor verwerkt occasioneel, indien noodzakelijk, ook volgende bijzondere of gevoelige persoonsgegevens:

 • Strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen;
 • Gegevens over gezondheid
 • Andere persoonsgegevens die het ras of de etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond onthullen, en de verwerking van gegevens met betrekking tot iemands seksuele geaardheid.

Advocatenkantoor Van den Berghen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar, tenzij met toestemming van hun ouders of voogd of indien wij hiertoe verplicht zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt:

Advocatenkantoor Van den Berghen verwerkt uw persoonsgegevens voor onderstaande, maar niet limitatief opgesomde, legitieme doelen:

 • om u te kunnen informeren over de stand van een dossier;
 • om u, indien nodig, schriftelijk of telefonisch te kunnen bereiken;
 • om het dossier dat u ons heeft toevertrouwd en/of waarin uw belangen worden behartigd te kunnen behandelen, afhandelen en vervolgens archiveren;
 • afhandeling van uw (gebeurlijke) betalingen.

Deze verwerking  gebeurt op basis van volgende wettelijke gronden:

 • om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op Advocatenkantoor Van den Berghen rusten;
 • ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Advocatenkantoor Van den Berghen of van derden, of
 • omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst gesloten tussen uzelf en Advocatenkantoor Van den Berghen.

4. Wie zal toegang hebben tot mijn persoonsgegevens:

Binnen de organisatie van Advocatenkantoor Van den Berghen kunnen uw persoonsgegevens meegedeeld worden aan de vennoten en advocaat-medewerkers die uw dossier behandelen, evenals aan het personeel van Advocatenkantoor Van den Berghen.

Advocatenkantoor Van den Berghen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de hierboven vermelde doeleinden aan derden, zoals:

 • gerechtsdeurwaarders;
 • boekhouder;
 • notaris;
 • andere advocaat;
 • gerechtelijke instanties;
 • vertaler-tolk;

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de bovenvermelde derden of instituten en de gespecialiseerde dienstverleners aangeduid door hen, moeten de vertrouwelijke aard van deze gegevens respecteren en mogen deze gegevens enkel gebruiken in lijn met de instructies van Advocatenkantoor Van den Berghen.

Met derden die Advocatenkantoor Van den Berghen regelmatig gelast om uw persoonsgegevens te verwerken, sluit Advocatenkantoor Van den Berghen een verwerkersovereenkomst om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen.

Uw gegevens worden niet zonder passende waarborgen doorgegeven aan lidstaten buiten de EU.

5. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard:

Advocatenkantoor Van den Berghen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Conform artikel 2276bis BW beloopt deze termijn 5 jaar na afsluiting van het dossier.

6. Geautomatiseerde besluitvorming:

Geautomatiseerde besluitvorming wordt gedefinieerd als beslissingen over individuen die uitsluitend worden gebaseerd op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking en waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die de betrokken individuen in aanmerkelijke mate treffen.

Advocatenkantoor Van den Berghen maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming zoals hierboven omschreven.

7. Welke rechten heb je m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens:

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Advocatenkantoor Van den Berghen.

U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid, hetgeen betekent dat u aan Advocatenkantoor Van den Berghen een verzoek kan richten om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vandenberghen.be

Advocatenkantoor Van den Berghen houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar alleszins binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

Volledigheidshalve dient onderlijnd dat voornoemde rechten onderhevig zijn aan een aantal uitzonderingen.

Zo zal Advocatenkantoor Van den Berghen niet verplicht zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Indien u meent dat Advocatenkantoor Van den Berghen niet in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft gehandeld heeft u tot slot het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

8. Wijzigingen

Advocatenkantoor Van den Berghen behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming.