Menu

De gevolgen van (langdurige) arbeidsongeschiktheid op extralegale voordelen

Als een werknemer door ziekte of ongeval arbeidsongeschikt wordt voor een lange periode wat heeft dit dan als gevolg voor diens extralegale voordelen, zoals bv. een bedrijfswagen of een laptop?

Kan een werkgever deze goederen terugeisen of dient de werkgever de goederen blijvend ter beschikking te laten van de zieke werknemer?

Een advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht adviseert u en begeleidt u omtrent de rechten en plichten. Advocatenkantoor Van den Berghen in Mechelen helpt u hier dan ook graag verder.

Schorsing van de arbeidsovereenkomst

Tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst.

Ook de verplichtingen van de werkgever en de werknemer worden tijdelijk opgeschort; de werknemer hoeft m.a.w. geen arbeid meer te verrichten, maar ontvangt in principe ook geen loon meer.

Recht op gewaarborgd loon

Wanneer een werknemer evenwel arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval dan heeft de werknemer gedurende een bepaalde periode nog recht op een gewaarborgd loon.

Voor de meeste werknemers betreft het een periode van 30 dagen.

In deze periode van gewaarborgd loon dient de werknemer geen arbeidsprestaties meer te verrichten, maar is de werkgever wel verplicht het loon te betalen.

Voordelen in natura, zoals een bedrijfswagen of een laptop die een werknemer ook in de privé sfeer mag gebruiken, worden eveneens als loon beschouwd en dienen derhalve tijdens de periode van gewaarborgd loon ter beschikking van de werknemer te blijven.

Na deze periode van gewaarborgd loon heeft een werknemer, in principe, behoudens andersluidende contractuele regeling, geen recht meer op gewaarborgd loon (en derhalve evenmin op de verschillende voordelen in natura); de werkgever kan dan ook eisen dat de werknemer de goederen inlevert.

Werkhervatting

Van zodra de werknemer zijn werk hervat is de werkgever verplicht om onmiddellijk dezelfde, of minstens gelijkwaardige, voordelen in natura terug ter beschikking te stellen.

De werknemer heeft immers meteen weer recht op zijn loon.

Goede afspraken, een advocaat in het arbeidsrecht helpt u graag!

Teneinde discussies te vermijden is het aangewezen om de regels i.v.m. het verdere gebruik en/of de terugbezorging van de goederen vast te leggen in bv. een arbeidsreglement of in individuele arbeidsovereenkomsten.

Heeft u vragen over dit thema? Mr. Kris Van den Berghen adviseert u graag.

Maak een afspraak