Menu

Diefstal als dringende reden om ontslag 

Ontslag wegens dringende reden

Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan in principe steeds worden beëindigd door de wil van een van de partijen (werkgever of werknemer).

Deze eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt aangeduid met de term ‘ontslag’. De partij die de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen dient hierbij, onder normale omstandigheden, wel een opzeggingstermijn in acht te nemen, waarbij het ontslag dus niet onmiddellijk ingaat, maar slechts uitwerking krijgt na het verloop van een bepaalde termijn.

Anders is het bij een ontslag wegens dringende reden, waarbij de arbeidsovereenkomst onmiddellijk wordt beëindigd. Deze vorm van ontslag is uitzonderlijk en vereist van de partij die tot het ontslag overgaat een snelle en nauwkeurige aanpak.

Ontslag wegens dringende reden is immers aan strikte termijnen en formele voorwaarden onderworpen. Hierbij roept u dan ook best de hulp van een advocaat in, die u adviseert en wijst op de rechten en plichten van het arbeidsrecht en sociaal strafrecht.

Ontslag wegens dringende reden: diefstal bij werkgever

Het ontslag om dringende reden veronderstelt het bestaan van een ernstige of zwaarwichtige tekortkoming van één van de partijen die elke verdere professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.

Diefstal wordt in de regel beschouwd als een dergelijke tekortkoming. Diefstal schendt immers de vertrouwensband tussen de werkgever en de werknemer.

Zo werden in de rechtspraak volgende gevallen van diefstal als een voldoende reden tot ontslag om dringende reden aanvaard:

- diefstal van een paar panty’s door een verkoopster in een grootwarenhuis;
- diefstal van 20,00 EUR uit de kassa;
- het feit dat een kassierster haar aankopen niet op de kassaband heeft gelegd;
- aan de pomp van de werkgever een jerrycan diesel voor eigen gebruik vullen.

Ontslag wegens dringende reden: diefstal bij een klant

Niet enkel diefstal bij de werkgever zelf verantwoordt een ontslag om dringende reden; dit geldt eveneens voor een diefstal van goederen die eigendom zijn van klanten van de werkgever.

Het is immers niet vereist dat de ernstige tekortkoming is begaan rechtstreeks t.o.v. de werkgever. 

Uitzonderingen voor ontslag wegens dringende reden: diefstal

Diefstal wordt door de rechtspraak in het algemeen vrij streng beoordeeld, waarbij men stelt dat er geen rekening gehouden dient te worden met bv. de waarde van het ontdragen goed, de anciënniteit van de werknemer, het eenmalige karakter van het feit, etc.

Toch zijn er ook arbeidsrechtbanken die zich soepeler opstellen.

Deze rechtspraak neemt wel aan dat de diefstal een zware fout uitmaakt, maar aanvaardt een diefstal, met toepassing van het proportionaliteitsbeginsel, daarom niet steeds als dringende reden tot ontslag.

Zo zijn er rechtbanken die rekening houdend met de omstandigheden (bv. van sociale of familiale aard), die diefstal als dringende reden afwijzen. Laat u daarom bijstaan door een advocaat, gespecialiseerd in het arbeidsrecht en sociaal strafrecht. Advocatenkantoor Van den Berghen, actief in regio Mechelen, Antwerpen, Leuven en Brussel staat u graag te woord.

Heeft u vragen over dit thema? Mr. Kris Van den Berghen adviseert u graag.

Maak een afspraak