Menu

Advocaat huurrecht

Als u het voornemen heeft om een huurovereenkomst af te sluiten of wanneer u betrokken bent bij een geschil omtrent een huurovereenkomst, is het aangewezen om een advocaat te raadplegen.

Contacteer advocatenkantoor Van den Berghen (Mechelen) voor een specialist ter zake.

Wat doet een advocaat, gespecialiseerd in huurrecht?

Een advocaat huurrecht staat u bij bij het opstellen van de huurovereenkomst.

Bij het ontstaan van een geschil inzake de huurovereenkomst verstrekt een advocaat u informatie over uw rechten en verplichtingen en over uw slaagkansen in een mogelijke procedure voor de rechtbank.

Indien een minnelijke regeling tot de mogelijkheden behoort, knoopt een advocaat onderhandelingen aan met de andere partij of met diens raadsman.

Wordt het geschil door één van de partijen aan de rechtbank voorgelegd, zal een advocaat schriftelijke argumentatie en stukken aan de rechtbank bezorgen om uw standpunt te verdedigen.

Mogelijke vragen en geschillen die een advocaat huurrecht behandelt

In de contractuele relatie tussen de verhuurder en de huurder kunnen zich allerhande problemen voordoen zoals:

  • achterstallige huurgelden
  • huurschade
  • vrijgave van de huurwaarborg bij het einde van de huur
  • ontbinding van de huurovereenkomst door de rechtbank
  • opzegging van de huurovereenkomst
  • het niet-uitvoeren van onderhoudswerken en herstellingen
  • onbewoonbaarverklaring van het verhuurde goed

Deze geschillen in de huurovereenkomst worden beslecht door de Vrederechter van de plaats waar het verhuurde goed gelegen is. De Vrederechter zal een deskundigenonderzoek bevelen wanneer dit noodzakelijk is om het geschil op te lossen. Indien u beroep doet op een advocaat in huurrecht, zal deze er alles aan doen om het geschil zo goed mogelijk op te lossen om bijkomende kosten tegen te gaan.

In een geschil bij het einde van de huur in verband met huurschade, zal de Vrederechter een deskundige aanstellen om na te gaan of er huurschade is en om de prijs te bepalen van de werken die nodig zijn om het verhuurde goed terug te brengen in zijn oorspronkelijke staat.

De rechten en plichten van een huurwoning en handelshuur: ingewikkelde materie

Huur met betrekking tot een woning - hoofdverblijfplaats

De rechten en verplichtingen van partijen bij een huurovereenkomst betreffende een woning, hoofdverblijfplaats worden geregeld door de woninghuurwet. De woninghuurwet wijkt op bepaalde punten af van het algemeen huurrecht, bijvoorbeeld op het vlak van de duur van de huurovereenkomst en de mogelijkheid voor partijen om de huurovereenkomst te beëindigen.

Een opzegging van de huurovereenkomst die niet in overeenstemming is met de bepalingen van de woninghuurwet kan ernstige financiële gevolgen hebben.

Het is dan ook van belang om voorafgaand advies in te winnen bij een advocaat gespecialiseerd in huurrecht. Bij advocatenkantoor Van den Berghen te Mechelen helpen wij u graag verder bij problemen met uw huurwoning.

Handelshuur

Ook huurovereenkomsten met betrekking tot een onroerend goed welk gebruikt wordt voor het uitbaten van een handelszaak zijn onderworpen aan bijzondere wettelijke bepalingen opgenomen in de handelshuurwet.

Zo voorziet de handelshuurwet onder meer een minimumduur van de huur van 9 jaar alsook het recht van de handelshuurder op 3 hernieuwingen van de handelshuurovereenkomst. Het mechanisme van de huurhernieuwing is aan strenge voorschriften verbonden.

In geval van niet-naleving van deze voorschriften riskeert de huurder vervallen te worden verklaard van zijn recht op huurhernieuwing.

Wenst de handelshuurder zijn handelszaak te verkopen, dan dient hij de bepalingen in de handelshuurwet in verband met overdracht van de huurovereenkomst of onderverhuring na te leven.

Inzake handelshuur is de bijstand van een gespecialiseerd advocaat dan ook een absolute must.

Op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in huur en handelshuur?

Advocatenkantoor Van den Berghen beschikt inzake huur en handelshuur over een grondige kennis van het huur- en handelshuurrecht en over meer dan 25 jaar praktijkervaring.

In ons kantoor te Mechelen verkrijgt u deskundige wijze adviezen zodat geschillen kunnen worden voorkomen of beëindigd. In een procedure voor de rechtbank worden de belangen van de cliënt op optimale wijze behartigd. Dit alles gebeurt in nauw overleg met de cliënt.

Om een afspraak te maken kan u telefonisch contact opnemen:

Bel 015/21 69 36

Mail ons voor een afspraak