Menu

Advocaat erfrechten Mechelen

Heeft u te maken met een geschil met betrekking tot de afwikkeling van een nalatenschap? Raadpleeg dan een advocaat gespecialiseerd in erfrecht. Bij advocatenkantoor Van den Berghen in Mechelen kunnen we u deskundig bijstaan met correct advies.

Een advocaat in erfrecht, wat doet die precies?

Het erfrecht maakt een belangrijk onderdeel uit van het familiaal vermogensrecht. Mr Ann Van den Berghen is gespecialiseerd in deze materie en geeft u graag inlichtingen over uw rechten en plichten.

In eerste instantie tracht uw advocaat, gespecialiseerd in erfrecht om met de andere partijen een overeenkomst af te sluiten i.v.m. de vereffening en verdeling van de nalatenschap. Is een overeenkomst niet mogelijk, dan zal de vereffening en verdeling van de nalatenschap verlopen volgens het gerechtelijk wetboek.

In de procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling zal de advocaat in erfrecht er op toezien dat de verdeling correct gebeurt en dat er rekening wordt gehouden met de vorderingen van zijn cliënt.

Courante problemen inzake erfrecht

Courante problemen die aan bod komen bij de afwikkeling van de nalatenschap, zijn onder meer:

 • de aanvaarding van de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving;
 • heling van erfgoederen: het wegmaken of verborgen houden van goederen van de nalatenschap door één van de erfgenamen;
 • de geldigheid van een testament;
 • de invloed op de afwikkeling van de nalatenschap van een schenking gedaan door de overledene;
 • de gevolgen van meineed bij het opstellen van de inventaris van de goederen van de nalatenschap;
 • de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot;
 • de aantasting van de rechten van de reservataire erfgenamen en de vordering tot inkorting; Bepaalde erfgenamen zoals de langstlevende echtgenoot en de kinderen van de overledene, hebben uit hoofde van de wet een voorbehouden deel of “reserve”.
  Bij wijze van voorbeeld: als de erflater twee kinderen heeft, dan beschikt elk van de kinderen over een voorbehouden deel gelijk aan 1/3de van de nalatenschap. 
  Als het voorbehouden deel van de reservataire erfgenaam wordt aangetast door schenkingen gedaan door de erflater of door de beschikkingen van een testament, dan kan deze erfgenaam een vordering tot inkorting instellen ter bescherming van zijn reserve.

Wat kan u verwachten bij een procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling?

Er wordt in eerste instantie een notaris aangesteld door de rechtbank, indien één of meerdere erfgenamen hierom vraagt. De aangewezen notaris krijgt de opdracht om de nalatenschap te vereffenen en te verdelen.

Alle activa- en passivabestanddelen van de nalatenschap worden opgenomen in een inventaris/boedelbeschrijving, correct opgesteld door de notaris-vereffenaar..

De erfgenamen dienen de eed af te leggen dat zij geen goederen hebben weggemaakt of verborgen gehouden.

In de vereffeningsstaat van de notaris beslist de notaris over de vorderingen van partijen en de wijze van verdeling van de nalatenschap. Wanneer de partijen deze vereffeningsstaat goedkeuren, is de procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling beëindigd.

Volgt er geen goedkeuring op deze vereffenigsstaat, dan oordeelt de rechtbank over de resterende geschillen en, bekrachtigt vervolgens de staat van vereffening of verwijst de zaak terug naar de notaris-vereffenaar voor het opstellen van een aangepaste staat van vereffening.

Ook nood aan advies van een advocaat in familiaal vermogensrecht en erfrecht?

Bij Van den Berghen in Mechelen kan u terecht bij Mr Ann Van den Berghen, gespecialiseerd in familiaal vermogensrecht en erfrecht. Ons advocatenkantoor beschikt over een jarenlange ervaring en grondige kennis van het erfrecht zodat u advies volledig op maat krijgt.

In de procedure voor de notaris-vereffenaar en de rechtbank kan u rekenen op deskundige bijstand.

Er wordt veel belang gehecht aan nauw overleg met cliënt en informatie-uitwisseling.

In de contacten met de andere partijen, wordt – in de mate van het mogelijke – gestreefd naar akkoorden, hetgeen een kostenbesparend effect heeft.

Om een afspraak te maken, kan u telefonisch contact opnemen:

Tel. 015/21.69.36