Menu

Advocaat verblijfsregeling kinderen

Wanneer de relatie met uw partner beëindigd is, vaak d.m.v. een echtscheiding, dient een regeling getroffen i.v.m. het verblijf van de kinderen alsook een financiële regeling.

Een advocaat zal u inlichtingen verstrekken voor de verblijfsregeling van uw kinderen met betrekking tot uw rechten en plichten en u adviseren zodat u met kennis van zaken de nodige beslissingen kan nemen, in het belang van het kind.

Hoe komt een verblijfsregeling tot stand?

Dit hangt in eerste instantie af van het feit of de ouders het eens geraken of niet.

De ouders komen tot een overeenkomst

Indien de ouders het eens zijn over de wijze waarop de kinderen bij elk van hen zullen verblijven, dient dit akkoord te worden vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst. De bevoegde familierechtbank zal op vraag van één van de ouders dit akkoord homologeren voor zover de overeenkomst niet in strijd is met het belang van het kind.

De ouders komen niet tot aan overeenkomst

Als de ouders het niet eens geraken, zal de familierechtbank op vraag van één van de ouders een verblijfsregeling opleggen, steeds in het belang van het kind.

Vraagt een ouder om voor de kinderen een week- weekregeling (verblijfsco-ouderschap) op te leggen, dan zal de rechtbank een gelijk verdeeld verblijf voor de kinderen vastleggen tenzij de rechtbank van oordeel is dat dit niet de meest passende oplossing is.

Zo kan bijvoorbeeld het gebrek aan beschikbaarheid van één van de ouders of de jonge leeftijd van het kind de rechtbank doen besluiten dat een week-weekregeling niet in het belang van het kind is.

Hoe worden onderhoudsgelden, kinderbijslag en andere fiscale voordelen geregeld bij een verblijfsregeling?

Wanneer de rechtbank een verblijfsregeling oplegt, zal op verzoek van één van de ouders ook een financiële regeling uitgewerkt worden. De rechtbank zal bepalen of er al dan niet door één van de ouders onderhoudsgelden voor de kinderen dienen betaald te worden.

Ook wordt in het vonnis een regeling voorzien i.v.m. de kinderbijslag, de sociale voordelen met betrekking tot de kinderen en het fiscaal voordeel van het kind ten laste.

Kan u een verblijfsregeling, opgelegd door de rechtbank, wijzigen?

Wanneer er zich gewijzigde omstandigheden voordoen, kan de rechtbank op vraag van een ouder de verblijfsregeling wijzigen. Zo kan de wens van het kind om hoofdzakelijk te verblijven bij één van de ouders aanleiding geven tot wijziging van een vonnis waarin een week-weekregeling is vastgelegd.

De rechtbank laat zich in haar besluitvorming steeds leiden door het belang van het kind.

Hoe helpt een advocaat bij het bepalen van de verblijfsregeling voor de kinderen?

Voor het correct regelen van de verblijfsregeling en ervoor te zorgen dat het belang van het kind voorop staat, is een advocaat de aangewezen persoon om u bij te staan. U kan beroep doen op een advocaat, gespecialiseerd in verblijfsregeling kinderen, bij advocatenkantoor Van den Berghen.

Bij een eerste gesprek met de cliënt wordt nagegaan of er een akkoord tussen de ouders mogelijk is. Het kantoor knoopt vervolgens onderhandelingen aan met de andere ouder of met diens raadsman om een regeling uit te werken. Hierbij wordt elke stap in het onderhandelingsproces voorafgaand met de cliënt besproken.

Als de standpunten van de ouders te ver uit elkaar liggen, verstrekt het kantoor aan de cliënt advies i.v.m. de slaagkansen van een procedure voor de familierechtbank.
Het kantoor zal in de procedure voor de rechtbank de belangen van de cliënt optimaal waarnemen. Nauw overleg met de cliënt en informatie-uitwisseling spelen hierbij een cruciale rol.

Eens de familierechtbank een vonnis heeft uitgesproken, volgt een evaluatie van het dossier en een bespreking van de verder te nemen stappen.

Op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht? 

Advocatenkantoor Van den Berghen beschikt over een jarenlange expertise en behartigt uw belangen optimaal. Om een afspraak te maken kan u telefonisch contact opnemen 015/21 69 36

Contacteer ons voor meer informatie