Menu

Advocaat erfenisrechten Mechelen

Wanneer u betrokken bent in een geschil met betrekking tot de afwikkeling van een nalatenschap, is het raadzaam om een advocaat gespecialiseerd in erfrecht te raadplegen. Bij Van den Berghen, advocatenkantoor in Mechelen, beschikken we over jarenlange ervaring zodat wij u kunnen bijstaan met correct advies.

Wat doet een advocaat gespecialiseerd in erfenisrecht?

Een advocaat geeft u inlichtingen over uw rechten en plichten. Het erfenisrecht maakt een belangrijk onderdeel uit van het familiaal vermogensrecht.

In eerste instantie tracht uw advocaat, gespecialiseerd in erfenisrecht om met de andere partijen een overeenkomst af te sluiten i.v.m. de vereffening en verdeling van de nalatenschap.

Indien een overeenkomst niet mogelijk is, zal de vereffening en verdeling verlopen volgens de regels van het gerechtelijk wetboek.

In de procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling zal de advocaat er op toezien dat de verdeling op een correcte wijze gebeurt en dat er rekening wordt gehouden met de vorderingen van zijn cliënt.

Mogelijke vragen en geschillen bij erfenisrecht

Courante problemen die aan bod komen bij de afwikkeling van de nalatenschap, zijn onder meer:

 • de aanvaarding van de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving;
 • heling van erfgoederen: het wegmaken of verborgen houden van goederen van de nalatenschap door één van de erfgenamen;
 • de geldigheid van een testament;
 • de invloed op de afwikkeling van de nalatenschap van een schenking gedaan door de overledene;
 • de gevolgen van meineed bij het opstellen van de inventaris van de goederen van de nalatenschap;
 • de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot;
 • de aantasting van de rechten van de reservataire erfgenamen en de vordering tot inkorting; Bepaalde erfgenamen zoals de langstlevende echtgenoot en de kinderen van de overledene, hebben uit hoofde van de wet een voorbehouden deel of “reserve”.
  Bij wijze van voorbeeld: als de erflater twee kinderen heeft, dan beschikt elk van de kinderen over een voorbehouden deel gelijk aan 1/3de van de nalatenschap. 
  Als het voorbehouden deel van de reservataire erfgenaam wordt aangetast door schenkingen gedaan door de erflater of door de beschikkingen van een testament, dan kan deze erfgenaam een vordering tot inkorting instellen ter bescherming van zijn reserve.

Hoe verloopt een procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling?

De rechtbank stelt op verzoek van één of meerdere erfgenamen een notaris aan met de opdracht om de nalatenschap te vereffenen en te verdelen.

Een belangrijke taak van de notaris-vereffenaar bestaat er in om een inventaris/boedelbeschrijving op te stellen van de activa- en passivabestanddelen van de nalatenschap.

Hierbij dienen de erfgenamen de eed af te leggen dat zij geen goederen hebben weggemaakt of verborgen houden.

In de staat van vereffening neemt de notaris een beslissing over de vorderingen van partijen en de wijze van verdeling van de nalatenschap.

Indien partijen de vereffeningsstaat van de notaris goedkeuren, is de procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling beëindigd.

Bij gebreke aan akkoord, zal de rechtbank oordelen over de resterende geschilpunten en, hetzij de staat van vereffening bekrachtigen, hetzij de zaak terug verwijzen naar de notaris-vereffenaar voor het opstellen van een aangepaste staat van vereffening.

Op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in familiaal vermogensrecht en erfenisrecht?

Ons advocatenkantoor beschikt over een jarenlange ervaring en grondige kennis van het erfrecht zodat u een precies en correct advies krijgt. Bij Van den Berghen in Mechelen kan u terecht bij Mr Ann Van den Berghen, gespecialiseerd in familiaal vermogensrecht en erfenisrecht.

In de procedure voor de notaris-vereffenaar en de rechtbank kan u rekenen op deskundige bijstand.

Veel belang wordt gehecht aan nauw overleg met cliënt en informatie-uitwisseling.

In de contacten met de andere partijen, wordt – in de mate van het mogelijke – gestreefd naar akkoorden, hetgeen een kostenbesparend effect heeft.

Om een afspraak te maken, kan u telefonisch contact opnemen:
Tel. 015/21.69.36